Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle
tussen de koper en Langedijk Consult gesloten overeenkomsten.

Artikel 1. Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Langedijk Consult gesloten overeenkomsten.
Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2. Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Langedijk Consult opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.
Onder materialen worden al die zaken verstaan die tot een uitgave door Langedijk Consult behoren (zoals: spel, handleiding, spelbord, foto’s, kaarten, (kaart)teksten, folders en beschrijving van spel en spelgebruik op de website van Langedijk Consult).


Artikel 3.
Auteursrechten

Alle auteursrechten met betrekking tot uitgaven door Langedijk Consult worden uitdrukkelijk door Langedijk Consult voorbehouden.
De klant verplicht zich van de uitgaven of gedeelten daarvan geen enkele kopie of andere verveelvoudiging in welke vorm dan ook te (laten) vervaardigen, tenzij na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Langedijk Consult.

Artikel 4.
Prijs

De vermelde prijzen voor de aangeboden titels zijn exclusief 21% BTW en verzendkosten.
Langedijk Consult behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen

Artikel 5.
Levering

Langedijk Consult is gerechtigd bestellingen te weigeren of voorwaarden aan de levering te verbinden.
De door Langedijk Consult opgegeven levertijden zijn indicatief.
Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.

Artikel 6.
Onderzoek

De klant heeft de verplichting de geleverde titels zo spoedig mogelijk na ontvangst te inspecteren.
Daarbij behoort hij te onderzoeken of kwaliteit en hoeveelheid van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.Eventuele gebreken dient hij binnen 8 werkdagen schriftelijk aan Langedijk Consult te melden.
Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht de producten te hebben aanvaard.


Artikel 7.
Recht van retour

Indien de klant de titels om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht deze binnen 8 werkdagen na aflevering aan Langedijk Consult te retourneren.
Retourzendingen worden slechts geaccepteerd als de titels onbeschadigd zijn. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de klant. 
De klant ontvangt zo spoedig als mogelijk is het betaalde bedrag retour.

Artikel 8.
Betaling

De bestelling wordt geleverd indien de klant vooraf een volgens de geldende berekeningsnormen opgestelde factuur via IDEAL voldaan heeft.

Artikel 9.
Wijze van gebruik

De materialen van Langedijk Consult mogen uitsluitend binnen het eigen werk of voor privé worden gebruikt.
Het is niet toegestaan de materialen te verveelvoudigen of beschikbaar te stellen via computer, internet of intranet, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is gegeven door Langedijk Consult.

Artikel 10.
Aansprakelijkheid

Langedijk Consult is niet aansprakelijk voor directe of indirecte (gevolg) schade, die voortvloeit uit het gebruik van de materialen of het niet (tijdig) kunnen leveren van de materialen.


Artikel 11.
Communicatie

Voor verkeerde danwel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Langedijk Consult, dan wel tussen Langedijk Consult en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Langedijk Consult, is Langedijk Consult niet aansprakelijk.

Artikel 12.
Overmacht

Langedijk Consult heeft ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de klant dit mede te delen.
Langedijk Consult is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding

Artikel 13.
Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Langedijk Consult en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14.
Wijziging Algemene Voorwaarden

Langedijk Consult behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden te wijzigen.
Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden effectief één maand na plaatsing van de herziene Algemene Voorwaarden op de website van Langedijk Consult.


Bedrijfsgegevens

Langedijk Consult
Schoenerstraat 73
1503 BB  ZAANDAM
Telefoon: 075-614.54.27 
KvK-nummer: 34.28.80.15 
BTW-nummer: NL002108381B75

Deze leveringsvoorwaarden zijn ook verkrijgbaar in PDF-formaat en als zodanig opvraagbaar bij Langedijk Consult.

Heb je nog vragen of opmerkingen over onze leveringsvoorwaarden?
Neem dan contact met ons op. We staan je graag te woord!