Boeken

 

Op deze pagina vind je meer informatie over Prestatiebeloning en Flexibele beloning. Het betreft hier twee boeken over het invoeren van nieuw beleid op deze gebieden. 

 

In deze boeken worden praktijkervaringen vanuit vele cases in grote ondernemingen als Achmea, KPN, Heineken en ABN Amro, en theoretische inzichten aangereikt aan managers en specialisten betrokken bij de invoering van variabele en flexibele beloning.

 

De boeken zijn verschenen naar aanleiding van twee uitgebreide onderzoeken in 17 grote ondernemingen.

 

Bestellen 

De boeken à € 34,75 inclusief 6% BTW en verzendkosten zijn bij ons te bestellen door ons een mail te sturen met contactgegevens.

Je ontvangt hierna van ons een factuur. Na overmaking van het bedrag versturen wij je bestelling binnen twee werkdagen.
 

Voor meer informatie over de besproken boeken, het onderzoek alsmede over advisering inzake het invoeren van nieuw HR-beleid, kun je contact opnemen met Miranda Langedijk (06-13.54.10.47).

 

Prestatiebeloning

 

Belonen in strategisch perspectiefLangedijk, M.C. & Ykema-Weinen, P.M.L. (2000) Belonen in strategisch perspectief. Assen, Van Gorcum / Stichting Management Studies. Isbn: 90-232-3536-3.

 

In dit boek worden praktijkervaringen en theoretische inzichten aangereikt aan managers en specialisten betrokken bij de invoering van (variabele) beloningssystemen.

 

Onder variabel belonen worden verstaan: alle vormen van beloning die de hoogte van de beloning koppelen aan de individuele en/of groepsprestatie en/of aan de groeps- en ondernemingsresultaten.

 

De belangstelling voor variabel belonen is groot. Medewerkers vragen om een beloning die recht doet aan de door hen geleverde prestaties. Managers zijn op zoek naar een beloningssysteem dat bijdraagt aan het realiseren van de doelen van de organisatie. De verwachting is dat variabele beloning een goed instrument is om medewerkers te stimuleren tot gewenst gedrag en om de loonkosten ‘mee te laten ademen' met de resultaten van de onderneming.

 

Uit de praktijk blijkt dat het met succes introduceren en in stand houden van een dergelijk beloningssysteem geen eenvoudige zaak is. Dit boek geeft inzicht in de factoren die van invloed zijn op het slagen of falen van een nieuw (variabel) beloningssysteem.

 

De kerngedachte is dat zo'n systeem meer kans op succes heeft als de ontwikkeling en invoering ervan geplaatst zijn in strategisch perspectief. Daarvoor moet niet alleen aandacht worden besteed aan het systeem als zodanig, maar ook aan het ermee beoogde doel, de huidige en gewenste organisatie en het invoeringsproces.

Dit betekent dat de organisatie:

 

 

Het boek is gebaseerd op een theoretische verkenning alsmede op casestudies en interviews met een aantal deskundigen op het gebied van belonen in Nederland.

De casestudies zijn uitgevoerd bij tien ondernemingen variërend in omvang van middelgroot tot zeer groot, in verschillende branches en met verschillende typen nieuwe beloningssystemen.

 

Flexibel belonen

 

Flexibel belonen: de keuze voor arbeidsvoorwaarden op maatLangedijk, M.C. (1998) Flexibel belonen: de keuze voor arbeidsvoorwaarden op maat. Assen, Van Gorcum. Isbn: 90-232-3355-7.

 

Waarom kiest een ondernemer voor een flexibel beloningssysteem en welke keuzen maken personeelsleden binnen een dergelijk systeem?

 

Deze vragen staan centraal in dit boek dat het resultaat is van een onderzoek naar de praktijk van flexibel belonen in een aantal grote Nederlandse ondernemingen.

 

Via een flexibel beloningssysteem, ook wel Cafetariaplan of à la carte systeem genoemd, kunnen individuele personeelsleden invloed uitoefenen op de samenstelling van het voor hen geldende arbeidsvoorwaardenpakket. De werknemer kan het arbeidsvoorwaardenpakket, binnen de door de organisatie vastgestelde randvoorwaarden, periodiek afstemmen op de eigen wensen en behoeften. Dit wil zeggen dat de inhoud van het arbeidsvoorwaardenpakket gewijzigd kan worden terwijl de waarde van het pakket, bijvoorbeeld uitgedrukt in euro's, in principe gelijk blijft.

 

Zo kan iemand die bijvoorbeeld naast het werk graag wil studeren, of meer tijd met zijn/haar kinderen wil doorbrengen, er voor kiezen om een deel van het salaris te besteden aan het kopen van een aantal extra vrije dagen. Een ander wil misschien juist extra tijd in het werk steken of krijgt het huidige aantal vrije dagen ‘niet op'. Deze werknemer zou er voor kunnen kiezen om tijd om te zetten in geld (of in op geld waardeerbare regelingen).

 

De voor- en nadelen van flexibele beloning en de stabiliteit en de voorspelbaarheid van het keuzegedrag van personeelsleden worden behandeld vanuit (organisatie)psychologisch perspectief.

 

Het boek is bedoeld voor diegenen die zich als manager, beleidsmedewerker, adviseur of onderzoeker afvragen hoe de beloning beter afgestemd kan worden op de wensen en behoeften van personeel én organisatie.

 

Het boek is gebaseerd op een theoretische verkenning alsmede op zes casestudies waarbij zowel van vragenlijstonderzoek als interviews gebruik werd gemaakt. De casestudies zijn uitgevoerd bij grote tot zeer grote Nederlandse ondernemingen. In één casestudie werd de werking van het flexibele beloningssysteem gevolgd gedurende enkele jaren vanaf het moment van de invoering.

 

In de pers!

Miranda Langedijk

Onder "Langedijk Consult: in de pers" tref je informatie over wat er zoal door en over Langedijk Consult is gepubliceerd.