Privacyverklaring Langedijk Consult


Uw privacy is belangrijk voor ons. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden we ons aan de eisen uit de privacywetgeving. 

 

In deze privacyverklaring lichten we toe welke persoonsgegevens we verzamelen en voor welke doeleinden we deze gebruiken. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Wanneer er een wijziging in de privacywet plaatsvindt, werken we onze privacyverklaring op de website bij om u op de hoogte te houden van de wijzigingen. We raden u dan ook aan om deze pagina met regelmaat te raadplegen.

 

Deze verklaring is van toepassing op het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening.

 

Verzamelen van persoonsgegevens

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, verzamelt Langedijk Consult een aantal persoonsgegevens. Deze kunnen op verschillende manieren aan ons worden verstrekt:

  

Langedijk Consult ontvangt persoonsgegevens van u zelf, uw tussenpersoon, werkgever, vertegenwoordiger of van personen, instellingen of organisaties die door u gemachtigd zijn of op andere gronden bevoegd zijn tot het verstrekken van uw persoonsgegevens.

 

Welke persoonsgegevens?

Welke gegevens worden verwerkt is afhankelijk van de dienst waarvan u gebruikmaakt. Langedijk Consult verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

 

Doeleinden

Langedijk Consult verzamelt uw persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

  

Langedijk Consult verzamelt in principe alleen in individuele coachtrajecten en alleen met uw toestemming ook ‘bijzondere’ of ‘gevoelige’ gegevens, zoals bepaalde gezondheidsgegevens die betrekking kunnen hebben op de aanleiding voor en het verloop van het coachtraject. 

 

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Langedijk Consult gebruikt deze informatie voor statistieken van de website en om de website gebruikersvriendelijker te maken. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics van Google Inc. 

 

Langedijk Consult gebruikt persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden. 

 

Grondslag

Langedijk Consult verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend op een van de volgende gronden: 

 

Verstrekking aan derden

Langedijk Consult verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan een derde partij als PostNL,  indien dit noodzakelijk is voor de levering van door u bestelde producten of voor het toesturen van post.   

 

Indien een bedrijfsarts, huisarts of iemand anders die is betrokken bij de behandeling informatie over u wil ontvangen, wordt deze alleen verstrekt met uw expliciete, schriftelijke toestemming.


Persoonsgegevens, noodzakelijk voor de facturatie van bestellingen en diensten, zoals bedrijfsgegevens, naam en, in geval van particuliere cliënten, NAW-gegevens en e-mailadres, worden verstrekt aan onze boekhouder. Met deze partij heeft Langedijk Consult een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin is opgenomen dat de gegevens uitsluitend voor dit doel (facturatie) worden gebruikt. Indien gewenst kunnen facturen geanonimiseerd worden.


Langedijk Consult verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere derde partijen tenzij dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld aan de politie of de Belastingdienst.

 

Vertrouwelijkheid

Alles wat in het contact tussen de cliënt en de coach besproken wordt blijft vertrouwelijk. De coach treedt m.b.t. het besprokene niet naar buiten. De cliënt heeft het recht zelf te beslissen wat naar buiten komt.

 

Op verzoek kan er een intakegesprek en een tussen- en/of een eind-evaluatiegesprek plaatsvinden, waarbij de cliënt, de opdrachtgever en coach aanwezig zijn. Hiervoor wordt altijd de toestemming van de betreffende cliënt gevraagd.

 

Indien een tussentijdse of eindrapportage op prijs wordt gesteld, geldt dat schriftelijke verslaglegging (ten behoeve van derden, zoals de opdrachtgever) uitsluitend plaats vindt door de cliënt zelf of met toestemming van de cliënt.


Langedijk Consult wijst er nadrukkelijk op dat de absolute vertrouwelijkheid van eventueel e-mail contact niet door haar kan worden gewaarborgd m.n. aangezien internetproviders i.v.m. criminaliteitsbestrijding wettelijk verplicht worden e-mail berichten te bewaren.
  

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. 
Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u aanvragen door een e-mail te sturen naar info@langedijkconsult.nl. Er zal dan een afspraak met u worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie noodzakelijk is. 

 

Beveiligen en bewaren

Langedijk Consult neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van data te voorkomen.  

 

Langedijk Consult bewaart uw persoonsgegevens zolang als dat naar ons oordeel, naar de aard van het contact, nodig is voor de uitvoering van haar dienstverlening of zolang als de wet dat voorschrijft.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

 Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

 

Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd. 


Heeft u  vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of over het gebruik van persoonsgegevens door Langedijk Consult, neem dan contact op met Miranda Langedijk (06-13.54.10.47) of Nannette de Boer (075-614.54.27).
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.


Welkom bij Langedijk Consult

Miranda Langedijk

Langedijk Consult is gespecialiseerd in professionele (team) coaching & training. Effectief communiceren en (samen)werken en burn-out preventie en stressreductie.