Privacyverklaring

Privacyverklaring Langedijk Consult

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Jouw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Daarbij houden we ons aan de eisen uit de privacywetgeving. 

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lichten we toe welke persoonsgegevens we verzamelen en voor welke doeleinden we deze gebruiken.
We vinden het belangrijk dat je hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Wanneer er een wijziging in de privacywet plaatsvindt, werken we onze privacyverklaring op de website bij om je op de hoogte te houden van de wijzigingen.
We raden je dan ook aan om deze pagina met regelmaat te raadplegen.

Deze verklaring is van toepassing op het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening.

1. Verzamelen van persoonsgegevens

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, verzamelt Langedijk Consult een aantal persoonsgegevens. Deze kunnen op verschillende manieren aan ons worden verstrekt:

 • telefonisch, bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak. 
 • via het contactformulier op de website.
 • via het aanmeldformulier op de website, bij het aanmelden voor een training of workshop.
 • via het bestelformulier op de website, bij een bestelling in onze webwinkel
 • tijdens de gesprekken met de coach.
 • via e-mail of sms, bijvoorbeeld om een telefoonnummer of e-mailadres aan ons door te geven. 

Langedijk Consult ontvangt persoonsgegevens van jou zelf, jouw tussenpersoon, werkgever, vertegenwoordiger of van personen, instellingen of organisaties die door jou gemachtigd zijn of op andere gronden bevoegd zijn tot het verstrekken van jouw persoonsgegevens.

2. Welke persoonsgegevens?

Welke gegevens worden verwerkt is afhankelijk van de dienst waarvan je gebruikmaakt.

Langedijk Consult verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, e-mailadressen (contact- en adresgegevens)
 • Bedrijfsgegevens
 • Dienstverbandgegevens
 • Geboortedatum en geslacht
 • Opleidingsgegevens
 • Samenstelling huishouden
 • Bepaalde, ter zake doende, gezondheidsgegevens 

3. Doeleinden

Langedijk Consult verzamelt jouw persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Om je te kunnen bellen of mailen voor het maken of verzetten van een afspraak
 • Om je te kunnen bellen of mailen met informatie en advies
 • Om je per mail relevante informatie te kunnen toesturen, zoals een contract, formulieren en documenten
 • Om je per post relevante informatie te kunnen toesturen, bijvoorbeeld een factuur
 • Om jouw aanmelding voor trainingen en workshops te kunnen bevestigen
 • Om jouw inschrijving voor onze nieuwsbrief te kunnen bevestigen
 • Om je onze nieuwsbrieven, nadat je je hiervoor heeft aangemeld, te kunnen versturen
 • Om jouw bestelling te verwerken en je over de voortgang hiervan te kunnen informeren, bijvoorbeeld van een bestelling in onze webwinkel
 • Om goed inzicht te hebben in jouw relevante (werk)situatie
 • Om onze website te verbeteren en deze gebruikersvriendelijker te maken
 • Voor wetenschappelijke doeleinden, om onze dienstverlening te verbeteren

Langedijk Consult verzamelt in principe alleen in individuele coachtrajecten en alleen met jouw toestemming ook ‘bijzondere’ of ‘gevoelige’ gegevens, zoals bepaalde gezondheidsgegevens die betrekking kunnen hebben op de aanleiding voor en het verloop van het coachtraject. 

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Langedijk Consult gebruikt deze informatie voor statistieken van de website en om de website gebruikersvriendelijker te maken. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics van Google Inc. 

Langedijk Consult gebruikt persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden. 

4. Grondslag

Langedijk Consult verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend op een van de volgende gronden: 

 • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst waarbij de cliënt partij is.

  Bijvoorbeeld: wanneer je bij ons een dienst afneemt, hebben wij hiervoor bepaalde persoonsgegevens van je nodig. 
 • De cliënt heeft aan Langedijk Consult toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.   

5. Verstrekking aan derden

Langedijk Consult verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan een derde partij als PostNL,  indien dit noodzakelijk is voor de levering van door jou bestelde producten of voor het toesturen van post.   

Indien een bedrijfsarts, huisarts of iemand anders die is betrokken bij de behandeling informatie over jou wil ontvangen, wordt deze alleen verstrekt met jouw expliciete, schriftelijke toestemming.

Persoonsgegevens, noodzakelijk voor de facturatie van bestellingen en diensten, zoals bedrijfsgegevens, naam en, in geval van particuliere cliënten, NAW-gegevens en e-mailadres, worden verstrekt aan onze boekhouder. Met deze partij heeft Langedijk Consult een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin is opgenomen dat de gegevens uitsluitend voor dit doel (facturatie) worden gebruikt. Indien gewenst kunnen facturen geanonimiseerd worden.

Langedijk Consult verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan andere derde partijen tenzij dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld aan de politie of de Belastingdienst.

6. Vertrouwelijkheid

Alles wat in het contact tussen de cliënt en de coach besproken wordt blijft vertrouwelijk. De coach treedt m.b.t. het besprokene niet naar buiten. De cliënt heeft het recht zelf te beslissen wat naar buiten komt.

Op verzoek kan er een intakegesprek en een tussen- en/of een eind-evaluatiegesprek plaatsvinden, waarbij de cliënt, de opdrachtgever en coach aanwezig zijn. Hiervoor wordt altijd de toestemming van de betreffende cliënt gevraagd.

Indien een tussentijdse of eindrapportage op prijs wordt gesteld, geldt dat schriftelijke verslaglegging (ten behoeve van derden, zoals de opdrachtgever) uitsluitend plaats vindt door de cliënt zelf of met toestemming van de cliënt.

Langedijk Consult wijst er nadrukkelijk op dat de absolute vertrouwelijkheid van eventueel e-mail contact niet door haar kan worden gewaarborgd met name aangezien internetproviders in verband met criminaliteitsbestrijding wettelijk verplicht worden e-mail berichten te bewaren.
  

7. Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om jouw eigen persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. 
Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kun je aanvragen door een e-mail te sturen naar
info@langedijkconsult.nl. Er zal dan een afspraak met je worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie noodzakelijk is. 

8. Beveiligen en bewaren

Langedijk Consult neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van data te voorkomen.  

Langedijk Consult bewaart jouw persoonsgegevens zolang als dat naar ons oordeel, naar de aard van het contact, nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of zolang als de wet dat voorschrijft.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.
Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.
Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Heb je nog vragen of opmerkingen over ons privacybeleid?
Neem dan contact met ons op. We staan je graag te woord!